پمپاژ مواد غلیظ غذائی و شیمیائی با پمپ سانتریفوژ

پمپاژ مواد غلیظ غذائی و شیمیائی با پمپ سانتریفوژ

پمپ سانتریفیوژ (Centrifugal Pump) یا گریز از مرکز

این پمپ ها در دسته پمپ های با جابجایی غیر مثبت قرار می گیرند که با چرخیدن یک پروانه در آن انرژی به سیال منتقل می شود. (از جمله توربو ماشین های توانگیر می باشد)

همانند بسیاری دیگر از پمپ ها، پمپ های سانتریفوژ انرژی را از موتور دوار گرفته و به سیال انتقال می دهد. میزانی از این انرژی به صورت انرژی جنبشی و در قالب سرعت ظاهر می شود و میزانی نیز به عنوان انرژی پتانسیل و در قالب هد فشاری نمود پیدا می کند که توانایی حمل سیال را در مقابل جاذبه زمین به سمت بالا دارا است.

انتقال انرژی از یک پروانه ی دوار به سیال برای تولید فشار و حرکت سیال، همواره با نام نیروی گریز از مرکز در سیالات توصیف می شود.
پمپ های سانتریفیوژی پرکاربردترین نوع پمپ آبی در صنعت هستند. به طور متوسط ۷۵ درصد پمپ های به کار رونده در صنعت از نوع سانتریفیوژ هستند. از آنجا که این پمپ ها همواره مقدار مشخصی از دبی آب را در یک فشار ثابت و در هر موقعیتی تأمین می کنند، پمپ های ایده آلی به شمار می آیند.
این پمپ ها بر اساس تئوری نیروی گریز از مرکز کار می کنند. وقتی پره ی پمپ درون محفظه ی آن دوران می کند، سیال را از مرکز به بیرون هل می دهد. وقتی سیال از مرکز به بیرون هل داده می شود، سیال جایگزین تحت فشار اتمسفر یا فشارهای مصنوعی و بالاتر به سمت مرکز کشیده می شود. سیالی که به بیرون هل داده شده، از طریق مسیر خروجی تخلیه می شود. این سیال فشاری خواهد داشت که مقدار آن را می توان به وسیله گام پروانه پمپ و نیز سرعت دورانی آن محاسبه کرد. همان طور که اشاره شد، این پمپ ها دو عضو اصلی دارند، بدنه و پروانه.

مزایای پمپ های سانتریفوژ

  • در دسترس بودن
  • قیمت مناسب
  • طراحی ساده
  • تنوع در جنس پروانه ها
  • هزینه های جاری پایین نسبت به پمپ های دیگر
  • اشغال فضای کم

معایب پمپ های سانتریفوژ

این پمپ‌ها هد پایینی دارند.
در دبی‌های بالا راندمان آنها سریعاً افت می‌کند.
این پمپ‌ها خود آب‌بند نیستند لذا نیاز به آب‌بندی دارند.
بازده بالا در محدودهٔ کمی از شرایط عملکرد پمپ امکان‌پذیر است.
نمی‌توانند سیالات با ویسکوزیته بالا را بصورت مؤثر پمپ کنند.

گشتاور پمپ سانتریفیوژ در بار کامل

گشتاور بار کامل از رابطه زیر قابل محاسبه می باشد:

T = 30 P / π n

که در این رابطه P توان بر حسب Kw می باشد.

سرعت مناسب جریان برای مکش پمپ سانتریفیوژ

مشکل ظرفیت، کاویتاسیون و مصرف بالای انرژی در پمپ است که از شرایط مکش ناشی می شود.

اگر فشار در هر نقطه در داخل پمپ، پایین تر از فشار بخار مایع در پمپ باشد، تبخیر و یا کاویتاسیون رخ خواهد داد. برای مثال آب در فشار ۲۸ inHg، در ۱۰۰ درجه فارنهایت به جوش می آید و یا بخار می شود. مشکل کاویتاسیون در درجه حرارت بالا افزایش می یابد.

منحنی ارتفاع مکش مثبت خالص مورد نیاز پمپ را در دبی‌های مختلف نشان می‌دهد. برای جلوگیری از بروز کاویتاسیون می‌بایست ارتفاع مکش مثبت خالص سیستم از ارتفاع مکش مثبت خالص مورد نیاز پمپ بیشتر باشد.

پمپ به طور کامل نمی تواند انرژی جنبشی را به فشار تبدیل کند. قسمتی از انرژی همیشه از داخل و خارج پمپ هدر می رود. راندمان یک پمپ در نقطه کاری بیشترین مقدار خود را دارد که به آن BEP گفته می شود. انواع تلفات پمپ عبارتند از:

تلفات هیدرولیکی: به اصطکاک دیسک در پروانه و افت شدید که به دلیل تغییر سریع در مسیر و سرعت جریان رخ می دهد گفته می شود.
تلفات حجمی: چرخش داخلی در حلقه های سایش
تلفات مکانیکی: اصطکاک داخلی میان قطعات و یاتاقان ها و اصطکاک خارجی سیل ها و بیرینگ ها
حداقل جریان پمپ های گریز از مرکز

پمپ های گریز از مرکز و حداقل جریان پیوسته:

اگر مایع در داخل پوسته پمپ به بخار تبدیل شود، پمپ گریز از مرکز دچار شکست مهیبی می شود.
برای جلوگیری از این آسیب ها که ناشی از گرمای بیش از حد سیال می باشد، جریان باید از طریق پمپ، دمای سیال را پایین تر از دمای اشباع نگه دارد.
اگر دما از ۱۵ درجه فارنهایت بیشترشود، سیال توسط پوشش پمپ پذیرفته می شود و حداقل جریان را می توان به کمک رابطه زیر به دست آورد:

q = PBHP / 2.95 cp SG

که در این رابطه q مینیمم نرخ جریان برحسب (gpm)، P توان ورودی بر حسب (BHP)، می باشد.

محاسبه دبی جریان پمپ گریز از مرکز

هنگامی که یک جریان مایع از طریق یک پمپ انتقال داده می شود، تلفات هیدرودینامیکی بستگی به گرانروی مایع دارد
هنگامی که یک مایع چسبناک است، توسط یک پمپ گریز از مرکزکنترل می شود:
توان ترمزی برحسب اسب بخار مورد نیاز را افزایش می دهد
هد تولید شده را کاهش می دهد
ظرفیت کاهش می یابد
بهره وری از پمپ کاهش می یابد و بهترین نقطه بازده (BEP ) جابه جا می کند.
هد، دبی و ظرفیت، در ویسکوزیته های دیگر نسبت به اعداد مرجع با یک سری ضرایب اصلاح می شوند.
برای محاسبه دبی جریان از رابطه زیر استفاده می کنیم :

qv= cq q

که در این رابطه qv جریان جبرانی برای ویسکوزیته بر حسب (m3/h, gpm) و q جریان اصلی بر اساس منحنی پمپ بر حسب (m3/h, gpm) می باشد.

Centrifugal pump

These pumps are placed in the category of non-positive displacement pumps, which are transmitted to the fluid by rotating a propeller in that energy. (Including turbo boosters) Like many other pumps, centrifugal pumps transfer energy from the rotating engine to the fluid. Some of this energy appears as kinetic energy in form of speed, as a potential energy in the form of a pressure head can carry the fluid against the gravity of the earth upwards. The energy transfers from a rotating propeller to a fluid to generate pressure and fluid motion is always described as the centrifugal force in the fluid. Centrifugal pumps are the most widely used type of pump in the industry. On average, 75 percent of the pumps used in the industry are centrifuges. Because these pumps always provide a certain amount of water flow at a constant pressure and in every situation, they are ideal pumps These pumps work on the basis of centrifugal force theory. When the blade of the pump runs inside the chamber, it pushes the fluid out of the center. When the fluid is pushed out of the center, the fluid is pulled out under atmospheric pressure or artificial pressure and higher to the center.

The fluid that was pushed out is drained through the outlet. This fluid will have a pressure can be calculated by the step of the pump impeller as well as its rotational speed. As mentioned, these pumps have two main members, the body and the propeller.

Advantages of centrifugr pumps

Availibility

right price
Simple design
Diversity in the impeller
Lower current costs than other pumps
low space

Disadvantages of centrifugal pumps

Need sealing

Normally do not provide high pressure

Producing of high pressures are very expensive

The centrifugal pump torque at full load

The full load torque is calculated from the following :
T = 30 P / π n
In this case P is the power in Kw.

Suitable flow rate for centrifugal pump suction

The problem is the capacity, cavitation and high energy consumption in the pump resulting from suction conditions. In general, to keep the flow rate down below, it is better to refer to the following table:

If the pressure at any point inside the pump is lower than the liquid vapor pressure in the pump, evaporation or cavitation will occur. For example, the water is boiling or steaming at 28 inHg whit 100 ° F. The problem of cavitation increases at high temperatures.

bubble fluids – due to cavitation – may be pumped with difficulty

.

Best performance point

The pump can not completely transform the kinetic energy into pressure. A part of the energy is always wasted from the pump and pump out. The efficiency of a pump at the point of its maximum is called BEP. Types of pump losses are:

Hydraulic losses: The friction of the disk in the impeller and the severe drop that occurs due to rapid change in the path and flow velocity.

Volumetric losses: Internal rotation in wear rings

Mechanical losses: internal friction between parts and bearings and external friction of flood and bearings
Minimum flow of centrifugal pumps

Centrifugal pumps and continuous flow minimum:

If the liquid is turned into steam in the pump shell, the centrifugal pump will suffer abrupt breakdown.

To prevent these damages due to excessive fluid heat, the flow should be maintained through the pump to keep the fluid temperature below saturated temperature.

If the temperature rises to 15 ° F or more, the fluid is accepted by the pump and the minimum flow can be calculating by the following equation:

q = PBHP / 2.95 cp SG

In this case, q is the minimum flow rate in terms of (gpm), P input power in terms of (BHP).

Calculate the flow rate of the centrifugal pump

When a fluid flow is transmitted through a pump, the hydrodynamic losses depend on the fluid viscosity
When a fluid is viscous, it is controlled by a centrifugal pump
Increases braking power by horsepower needed
Reduces the produced head

Capacity is reduced
The efficiency of the pump is reduced and the best return point (BEP) is shifted.
Head, flow rate and capacity are corrected in a number of other viscosities relative to reference numbers with a series of coefficients.
To calculate flow flow we use the following equation:

qv= cq q

qv is the compensating current for viscosity in terms of (m3 / h, gpm) and q is the main current based on the pump curve (m3 / h, gpm)

مضخه طرد مرکزی

یتم وضع هذه المضخات فی فئه مضخات الإزاحه غیر الإیجابیه، والتی تنتقل إلى السوائل عن طریق تدویر المروحه فی تلک الطاقه. (بما فی ذلک التعزیز توربو) مثل العدید من المضخات الأخرى، مضخات الطرد المرکزی نقل الطاقه من محرک الدوریه إلى السوائل. بعض هذه الطاقه تظهر کطاقه حرکیه فی شکل سرعه، کطاقه محتمله فی شکل رأس ضغط یمکن أن تحمل السائل ضد خطوره الأرض صعودا. یتم دائما وصف نقل الطاقه من المروحه الدوریه إلى السائل لتولید الضغط وحرکه السوائل کقوه الطرد المرکزی فی السائل. مضخات الطرد المرکزی هی النوع الأکثر استخداما على نطاق واسع من المضخه فی هذه الصناعه. فی المتوسط، ۷۵ فی المئه من المضخات المستخدمه فی هذه الصناعه هی أجهزه الطرد المرکزی. لأن هذه المضخات توفر دائما کمیه معینه من تدفق المیاه فی الضغط المستمر وفی کل حاله، فهی مضخات مثالیه تعمل هذه المضخات على أساس نظریه قوه الطرد المرکزی. عندما یتم تشغیل شفره المضخه داخل الغرفه، فإنه یدفع السائل خارج المرکز. عندما یتم دفع السائل خارج المرکز، یتم سحب السائل خارج الضغط الجوی أو الضغط الاصطناعی وأعلى إلى المرکز.

 

یتم تجفیف السائل الذی تم إخراجه من المخرج. هذا السائل سوف یکون الضغط یمکن حسابها من قبل خطوه من المکره مضخه فضلا عن سرعه دوران. کما ذکر، هذه المضخات اثنین من الأعضاء الرئیسیین، الجسم والمروحه.

مزایا مضخات الطرد المرکزی

توفر

السعر المناسب
تصمیم بسیط
التنوع فی المکره
التکالیف الحالیه أقل من مضخات أخرى
مساحه منخفضه

عیوب مضخات الطرد المرکزی

تحتاج ختم

عاده لا توفر ارتفاع الضغط

إنتاج الضغوط العالیه مکلفه للغایه

عزم الدوران مضخه الطرد المرکزی فی حموله کامله

یتم احتساب عزم الدوران الکامل من التالی:
T = 30 P / π n
فی هذه الحاله P هو القوه فی کو.

معدل تدفق مناسب لمضخه الطرد المرکزی شفط

المشکله هی القدره، والتجویف واستهلاک الطاقه العالیه فی المضخه الناتجه عن ظروف الشفط.بشکل عام، للحفاظ على معدل التدفق لأسفل، فمن الأفضل أن نشیر إلى الجدول التالی:

إذا کان الضغط فی أی نقطه داخل المضخه أقل من ضغط بخار السائل فی المضخه، سوف یحدث التبخر أو التجویف.على سبیل المثال، الماء یغلی أو تبخیر فی ۲۸ إنهغ مثقال ذره ۱۰۰ ° F. مشکله التجویف یزید فی درجات حراره عالیه.

أفضل نقطه الأداء

المضخه لا یمکن تماما تحویل الطاقه الحرکیه إلى الضغط. یتم إهدار جزء من الطاقه دائما من المضخه ومضخه بها. وتسمى کفاءه المضخه عند حدها الأقصى بیب. أنواع خسائر المضخات هی:

الخسائر الهیدرولیکیه: احتکاک القرص فی المکره والانخفاض الحاد الذی یحدث بسبب التغیر السریع فی المسار وتدفق السرعه.

الخسائر الحجمی: الدوران الداخلی فی حلقات التآکل

الخسائر المیکانیکیه: الاحتکاک الداخلی بین أجزاء والمحامل والاحتکاک الخارجی من الفیضانات والمحامل
الحد الأدنى من تدفق مضخات الطرد المرکزی

مضخات الطرد المرکزی والحد الأدنى تدفق مستمر:

إذا تحول السائل إلى بخار فی مضخه مضخه، فإن مضخه الطرد المرکزی تعانی انهیار مفاجئ .

لمنع هذه الأضرار بسبب حراره السوائل المفرطه، ینبغی الحفاظ على تدفق من خلال مضخه للحفاظ على درجه حراره السائل أقل من درجه الحراره المشبعه.

إذا ارتفعت درجه الحراره إلى ۱۵ درجه فهرنهایت أو أکثر، یتم قبول السائل بواسطه المضخه ویمکن حساب التدفق الأدنى بالمعادله التالیه:

q = بب / ۲.۹۵ کب سغ

فی هذه الحاله، q هو الحد الأدنى لمعدل التدفق من حیث (غم)، P مدخلات الطاقه من حیث (بب).

حساب معدل تدفق مضخه الطرد المرکزی

عندما ینتقل تدفق السائل من خلال مضخه، تعتمد الخسائر الهیدرودینامیکیه على لزوجه السوائل
عندما یکون السائل لزج، یتم التحکم به بواسطه مضخه الطرد المرکزی
یزید من قوه الکبح عن طریق حصانا اللازمه
یقلل من رأس المنتجه

یتم تقلیل القدرات
یتم تقلیل کفاءه المضخه وتحول أفضل نقطه عوده (بیب).
یتم تصحیح رئیس ومعدل التدفق والقدره فی عدد من اللزوجه الأخرى بالنسبه للأرقام المرجعیه مع سلسله من المعاملات.
لحساب تدفق التدفق نستخدم المعادله التالیه:

کف = سک q

کف هو التیار التعویضی لللزوجه من حیث (m3 / h، غم) و q هو التیار الرئیسی القائم على منحنى المضخه (m3 / h، غم).

Scroll Up